If you have chorizo, you can make the following:

Name Difficulty Vegetarian Freezable
Chicken & chorizo jambalaya Easy No No